Wednesday, 19 September 2007

阿婆系列

阿婆系列最新杰作,你鐘意邊個阿婆?阿婆睇住?阿婆加食?阿婆爛路?阿婆實浦?

手上還是拿著五年前的「阿婆睇住轆」,依然實淨,電力依然有八小時以上。還有「阿婆實浦」,正所謂「夾住去浦,爽到無譜,邊個最好?阿婆實浦」。

阿婆果然係~勁!

參看歷屆阿婆系列

No comments: