Monday, 30 April 2007

剛巧的祝壽

某友人生日會,在某老麥舉行,剛巧得悉,剛巧路過,剛巧有空,剛巧無聊,自動參與。不請自來,厚臉皮。


一年比一年漂亮,一年比一年英俊。

有緣的話,明年再會。

No comments: