Saturday, 23 August 2008

八號「鸚鵡」

#E815: 1/8
#E905: 3/19
#E1010: 0/2
#E1231: 0/6
#E1231i: 0/3
#Mhd106: 0/0

香港一早七點四十分就打八號風球(之後升到九號),唔駛返工!但,projects 一籮籮,齋睇上面條 list,嚇死人。
不過趁著打風走出街,真係幾爽。

No comments: