Saturday, 2 January 2010

My 1st Kindle

「嗨,你點呀?」
「忙咯,俾D野你睇」
「又有新玩具呀?」
「係,呢部 Kindle,電子書」
「嘩,好野喎。老婆,你睇,呢D就係將來喇。用呢個睇書唔傷眼,好過 iPhone 啦(下略數十字)」

不需要我講,他都知道 Kindle 這類的電子書之好處,真的不是每個學生拿著一台 NetBook 就算是電子化,因為 NetBook 平均最少重 1KG,電力只有四五個小時,若是長期閱讀 PDF 時,屏幕的光也令眼睛更疲勞。不過,以上種種問題不是我買 Kindle 的原因,倒是因著 Kindle 的優點才決定要買它。

十二月廿二日上了 Amazon.com 訂了,趕得及在廿四日送到公司,是給自己的聖誕禮物吧。

即場和同事試了上網、PDF和中文的支援,屏幕比想像中慢,上網更是慢得不會用(若在非香港地區也可以上網,就另作別論),而且不支援中文顯示。那就只有看英文書吧。不過,沒所謂,我本來就是打算看英文書的。

後來過了些日子,終於上網找到中文化的方法,但又懶得去試:

實戰Kindle (I) – 基本使用與中文化
UFHack
Unicode Fonts Hack for Kindle 2.3

例牌將我 Google 得來的 Links 放在這裡,利已利人。

No comments: